Skip to main content

Privacy Statement

Voor alle bedrijven zoals in de bijlage genoemd.

Bij gebruik van onze producten en diensten kunnen wij informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het invullen van een contact-, sollicitatie-, of nazorg formulier, het inschrijven op een woning, een nieuwsbrief (om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom een project), het aanvragen van een brochure of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites en andere diensten, zoals evenementen en acties.
Wij gebruiken op onze (mobiele) websites cookies voor het verzamelen van informatie.

Aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen, verbeteren we onze communicatie omtrent projecten, en realiseren we producten en diensten die steeds op uw behoeften aansluiten. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen. Een goed inzicht in de producten stelt derden in staat u de producten en diensten waar u in bent geïnteresseerd, aan te bieden. Door deze inzichten slim te verwerken zullen de aanbiedingen persoonlijker, relevanter en veelal ook voordeliger worden.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met uw betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn. Dit privacy statement is onderdeel van ons privacy beleid die ter inzage op kantoor ligt.

Waar worden de gegevens voor gebruikt?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van gegevens door de bedrijven zoals in de bijlage vernoemd.

Contact

Met dit privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die mailen naar: privacy@vanrhijnbouw.nl.

Waarom moet er gegevens verstrekt worden?

Wilt u zich inschrijven voor een woning, een contact-, sollicitatie- of nazorgformulier invullen of een nieuwsbrief ontvangen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig. Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), en welke gegevens optioneel zijn.

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van abonnees op onze nieuwsbrieven, van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites en andere diensten, zoals evenementen en acties. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij (kunnen) verwerken.

Grofweg zijn er vier manieren waarop wij (persoons)gegevens kunnen verzamelen:

  1. Invullen contact-, sollicitatie- of nazorgformulier: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons heeft verstrekt; zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en uw interesse.
  2. Het aanvragen van informatie of producten via onze (mobiele) websites (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief of brochure): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons heeft verstrekt; zoals uw e-mailadres;
  3. Het aanmaken van een account op een (mobiele) website of in een app zoals bijvoorbeeld het kopers portaal: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe heeft gegeven (bij gebruik van een social login); zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam; Op de overeenkomst verstrekte NAW gegevens worden door ons gebruikt voor project gerelateerde zaken.
  4. Ter promotie kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt op bv de bouwplaats en bijeenkomsten. Deze worden geplaats op onze social media, bv facebook of onze (mobiele) websites.

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy statement ziet toe op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Worden al deze gegevens bij alle informatie en producten die ik op de (mobiele) websites aanvraag, verzameld?

Nee. Bovenstaand is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere geen gebruik maakt van uw emailadres, maar bijvoorbeeld wel van uw locatie. Abonneert u zich bijvoorbeeld op een e-mail nieuwsbrief, dan hebben wij over het algemeen niet veel meer nodig dan uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw geslacht (om de e-mails te personaliseren). Voor wat betreft het verzamelen van gegevens over uw daadwerkelijke gebruik van onze (mobiele) websites en apps geldt dit ook.

Ten aanzien van een aantal soorten gegevens wordt hierna een meer uitgebreide toelichting gegeven (gegevens verzameld aan de hand van de genoemde bedrijven te vinden in de bijlage en locatiegegevens).

De bedrijven genoemd in de bijlage kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met derden. Daaronder worden onder andere alle dochtermaatschappijen van Van Rhijn Groep begrepen.

Hoe vindt de combinatie van gegevens plaats en welke gegevens betreft het?

De combinatie van gegevens betreft alle gegevens die noodzakelijk zijn om de producten of diensten aan u te leveren.

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  2. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  3. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  4. om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
  5. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle; om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
  6. om de functionaliteit in onze software operationeel te houden.

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn gebruiken, terwijl uw e-mailgegevens voor onbeperkte duur worden gebruikt indien u bijvoorbeeld een e-mailnieuwsbrief ontvangt en deze niet opzegt.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met derden en groepsmaatschappijen van alle in de bijlage benoemde entiteiten en de daaronder vallende dochter ondernemingen en combineren met door deze groepsmaatschappijen verwerkte gegevens.

Uw adresgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) kunnen daarnaast worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoektuw gegevens daartoe blokkeren. Stuur dan een mail naar privacy@vanrhijnbouw.nl met uw verzoek. Indien wij leverancier en of onderaannemer daarbij rechtstreeks contact op laten nemen met u als gebruiker, dan is contractueel vastgelegd dat adverteerder het bestand eenmalig mag benaderen.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, zoals de bij het project betrokken makelaar, notaris, aannemer en de leveranciers van keuken, badkamer, sanitair, tegels, verwarming en dergelijke. Voorts kunnen de gegevens worden gebruikt t.b.v. de afhandeling van eventuele klachten, het uitvoeren van een klantwaarderingsonderzoek, het aanvragen van een waarborgcertificaat bij Woningborg en het informeren over de voortgang van het project en project gerelateerde nieuwsfeiten.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons producten of diensten leveren, zoals een salarisverwerkingsadministratiekantoor, arbodienst e.d.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technischeals organisatorische maatregelen (zoals toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan privacy@vanrhijnbouw.nl. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Welke gegevens meesturen bij vragen over uw gegevens?

Stuur een e-mail aan privacy@vanrhijnbouw.nl o.v.v. “inzage/wijziging/verwijdering van gegevens” (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats, voeg een kopie van een identificatiebewijs bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft en dus naar de juiste persoon wordt gestuurd (zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar). Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking hebben, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Waarom wordt een verzoek geweigerd?

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht heeft om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van bijvoorbeeld de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).

Overigens heeft u op een aantal van onze (mobiele) websites de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo’n (mobiele) website heeft ingevoerd. Indien u gegevens wilt verwijderen dan wordt u verzocht verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Wijzigen van het Privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrieven, websites of per e-mail.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 2 maart 2021.

 

Bijlage Privacy Statement

Het betreft de bedrijven vallend onder Van Rhijn Groep BV.

Het statement geldt ook voor Van Rhijn Wonen, Van Rhijn Projectontwikkeling, Ontwikkelings Combinatie Nieuw Santhorst VOF, VOF OntwikkelingsCombinatie Offem – Zuid.